วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 5 การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์

..............การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาสาระองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

........1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว
........2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสิน คำตอบ
........3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัลหรือคะแนน
........4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าลำดับต่อไปรูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

................1. เพื่อการสอน สอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน
................2. ประเภทแบบฝึกหัด เพื่อฝึกความแม่นยำ
................3. ประเภทสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง
................4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
................5. ประเภทการค้นพบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆ จนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง
................6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ
................7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครู

..........ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
.......1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ
.......2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว
.......3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
.......4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน
.......5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน