วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551


..........ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
.......1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ
.......2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว
.......3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
.......4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน
.......5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น: